Adwokat Piła, Adwokat Trzcianka
Smaller Default Larger

 ZAKRES USŁUG


Adwokat Piła TrzciankaKancelaria Adwokacka oferuje usługi w takich dziedzinach jak :

1) prawo karne m. in.

 • reprezentowanie jako obrońca podejrzanego oraz oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego
 • reprezentowanie jako obrońca obwinionego
 • reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz osoby nie będącej stroną
 • reprezentowanie osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej
 • reprezentowanie skazanego m. in. w sprawach o wyrok łączny, odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary

2) prawo rodzinne m. in.

 • rozwód bez orzekania o winie stron
 • rozwód z winy strony
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • separacja
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zasądzenie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie alimentów
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków związanych z orzeczeniem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • nakazanie zapłaty  sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów
 • zmiana zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej

3) prawo cywilne m. in.

 • reprezentowanie stron w toczących  się postępowaniach sądowych zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym
 • opracowywanie pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozew sprzeciwów od nakazów zapłaty, wezwań do zapłaty i innych pism
 • sprawy  o ubezwłasnowolnienia częściowe i  ubezwłasnowolnienie całkowite

4) prawo spadkowe m. in.

 • dziedziczenie ustawowe
 • dziedziczenie testamentowe
 • dział spadku

W ramach świadczonych usług adwokat udziela  porad prawnych i konsultacji oraz sporządza pisma procesowe, a także reprezentuje  Klientów w sprawach toczących się przed sądami:

 • w Pile
 • w Trzciance
 • w Wałczu
 • w Chodzieży
 • w Złotowie

oraz przed Sądem Okręgowym w Poznaniu i innymi sądami.